Pakalpojuma Shortcut lietošanas noteikumi

 

1. Pakalpojuma apraksts:

1.1.  SIA „Lattelecom”, reģistrācijas numurs 40003052786, (turpmāk tekstā – Lattelecom) pakalpojums Shortcut (turpmāk tekstā – Pakalpojums) nodrošina piekļuvi Lattelecom interneta vietnē www.lattelecom.tv un ar Shortcut aplikāciju starpniecību piedāvātajām televīzijas programmām un citiem audiovizuālajiem materiāliem,  datorā, planšetdatorā, viedtālrunī, Apple TV mediju atspēlētāja mikrokonsolē vai citā atbilstošā ierīcē, izmantojot interneta pārlūku vai elektronisko rīku, ja Lattelecom tādu piedāvā, atbilstoši Lattelecom noteiktajai maksai.

Pakalpojuma lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), un tie ir saistoši katram Pakalpojuma abonentam, kas reģistrējies Pakalpojuma lietošanai atbilstoši Lattelecom norādījumiem interneta vietnē www.lattelecom.tv vai lieto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – klients). Pakalpojuma lietošana ir klienta apliecinājums tam, ka viņš piekrīt Lietošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.

1.2. Pakalpojuma maksa ir norādīta www.lattelecom.tv.

1.3. Pakalpojums pieejams fiziskām personām tikai Latvijas Republikas teritorijā.

1.4. Lai izmantotu Pakalpojumu, klientam ir jābūt reģistrētam Lattelecom klientu pašapkalpošanās sistēmas mans.lattelecom.lv lietotājam.

1.5. Lai izmantotu Pakalpojumu, klienta ierīcei un tās interneta pieslēgumam jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas  www.lattelecom.tv/tehniskas_prasibas

1.6. Lai  izmantotu Pakalpojumu, klients Lattelecom interneta vietnē www.lattelecom.tv., izmantojot datoru vai citu atbilstošu ierīci,  izvēlas attiecīgo pakalpojumu, aizpilda  pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši Lattelecom norādītajām prasībām. Pakalpojums pieejams no brīža, kad Lattelecom saņēmis informāciju no bankas par Pakalpojuma apmaksas veikšanu.

1.7. Pakalpojums nepiešķir klientam tiesības veikt www.lattelecom.tv vai ar Shortcut aplikāciju starpniecību pieejamo autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Klients ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

2. Lattelecom tiesības un pienākumi:

2.1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klienta pieeju www.lattelecom.tv vai ar Shortcut aplikāciju starpniecību pieejamajam saturam, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj Lietošanas noteikumus, Lattelecom norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

2.2. Jebkurā  laikā  izdarīt  grozījumus  Lietošanas  noteikumos,  kuri  stājas  spēkā  pēc  jaunās  Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas www.lattelecom.tv.

2.3. Nosūtīt klientam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2.4. Lattelecom neatbild par pastāvīgu piekļūšanu un iespēju izmantot www.lattelecom.tv vai ar Shortcut aplikāciju starpniecību piedāvātos pakalpojumus, ja klienta interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Lietošanas noteikumos vai www.lattelecom.tv/tehniskas_prasibas norādītājām prasībām.

2.5. Lattelecom ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja tas nepieciešams Pakalpojuma pilnveides vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā uz trīs darba dienām.

 

3. Klienta tiesības un pienākumi:

3.1. Klientam pirms Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas vai Pakalpojuma aktivizēšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, aprakstu  un cenu.

3.2. Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek pasūtīts un/vai aktivizēts attiecīgais Pakalpojums.  Fakts, ka klients tā izvēlēto/aktivizēto Pakalpojumu neizmanto, neatbrīvo klientu no pienākuma veikt samaksu par Pakalpojumu.

3.3. Klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Klients ir atbildīgs par Pakalpojumu samaksu, kas pasūtīti/aktivizēti, izmantojot klienta datus, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumus pieprasījis un saņēmis pats klients vai trešā persona, kura lieto Pakalpojumu izmantojot klienta datus. Ja klienta dati izmantoti prettiesiski, klientam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi.

3.5. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Lattelecom ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Klients nodrošina, ka šos noteikumus ievēro trešā persona, kas izmantojot klienta datus lieto Pakalpojumus.

 

4. Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības:

4.1. Par Pakalpojumiem klients veic priekšapmaksu, izmantojot www.lattelecom.tv norādītos norēķinu veidus. Priekšapmaksas veikšana ir priekšnoteikums Pakalpojuma izmantošanai saskaņā ar šo Lietošanas noteikumu 1.6.punktu.

4.2. Klients piekrīt, ka, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu  (digitālā satura piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), klienta izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar Pakalpojuma pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi un klients piekrīt, ka viņš ar Pakalpojuma pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi zaudē savas tiesības atteikties no distances veidā noslēgtā līguma.

4.3. Klients piekrīt, ka ja klients Pakalpojuma apmaksai ir izvēlējies ikmēneša automātisko maksājumu, tad maksājums tiks veikts jeb automātiski ieturēts regulāri no klienta norādītās maksājuma kartes konta.

4.4. Pakalpojuma sniegšana:

4.4.1. tiek automātiski izbeigta, ja:

4.4.1.1. maksājuma veikšanai sistēmā norādītās maksājumu kartes kontā nav pietiekams līdzekļu atlikums, un klients nenodrošina pietiekamu līdzekļu atlikumu maksājumu kartes kontā Pakalpojuma apmaksai triju dienu laikā no pirmā maksājuma pieprasījuma;

4.4.1.2. ir beidzies sistēmā norādītās maksājumu kartes derīguma termiņš;

4.4.1.3. ir bloķēta vai anulēta sistēmā norādītā maksājumu karte;

4.4.1.4. sistēmā norādītās maksājumu kartes banka nenodrošina automātiskā maksājuma pakalpojumu.

4.5. Pakalpojuma ikmēneša automātisko maksājumu klients var izbeigt savā Pakalpojuma konta sadaļā „Mans konts”. Lai atjaunotu Pakalpojuma sniegšanu, klients veic jaunu Pakalpojuma pasūtījumu. Visa informācija par klienta ikmēneša automātisko maksājumu, ja tāds ir izvēlēts, atrodas klienta Pakalpojuma konta sadaļā „Mans konts”.

4.6. Sistēmā norādītās maksājumu kartes automātiskās kartes automātiskais maksājums var tikt pārtraukts, ja tas saistīts ar tehniskām vai tehnoloģiskām prasībām, vai Pakalpojuma attīstību.

 

5. Datu aizsardzība:

5.1. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto personas datu apstrādei www.lattelecom.tv un ar Shortcut aplikāciju starpniecību  piedāvāto Pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

5.2. Lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu, lai saņemtu piedāvājumus par citiem Lattelecom pakalpojumiem un papildvērtības pakalpojumiem un veiktu tam nepieciešamo datu un informācijas analīzi, klients piekrīt savu personas, datu, lietotāja datu, izmantotā pakalpojuma datu, pakalpojuma lietošanas (noslodzes) datu, datu par Lattelecom web lapās veiktajām darbībām, atrašanās vietas datu un datu par gala ierīces veidu apstrādei. Datu apstrāde un analīze tiek veikta laika posmā, kamēr klients saņem Pakalpojumu.

Klients piekrīt attiecīgās informācijas nosūtīšanai, izmantojot telefonu un elektronisko pastu.

5.3. Lattelecom ievēro fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Klienta personas dati  bez to piekrišanas  netiek  nodoti  trešajām  personām,  izņemot  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā Pakalpojuma un norēķinu nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrādes sistēmas pārzinis ir Lattelecom, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija. Operators ir SIA „Lattelecom BPO”, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija. 

56 TV tiešraides kanāli, kas pieejami Interaktīvās TV klientiem bez maksas, bet ikvienam Shortcut lietotājam par īpašu cenu
5 kanāli ar ierobežotu tiešraides pieeju. Šajos kanālos atsevišķas pārraides var nebūt pieejamas autortiesību ierobežojumu dēļ.
5 papildus kanāli, kas būs redzami tikai tur, kur ir Tavas Interaktīvās TV interneta pieslēgums
38 TV Arhīva kanāls pieejams ikvienam interneta lietotājam
Reģistrējies
Es zinu, ka veiktā datu maiņa attiecas arī uz mans.lattelecom.lv, forums.lattelecom.lv un blogs.lattelecom.lv
Jaunas paroles uzstādīšana

Izvēlies sev piemērotāko

Shortcut Films + TV

€ 9.99/mēn
Filmas un seriāli
Bērniem
Dokumentālas
TV tiešraides
Labākie TV kanāli
TV arhīvs

Shortcut Films

€ 6.00/mēn
Filmas un seriāli
Bērniem
Dokumentālas
TV tiešraides
Labākie TV kanāli
TV arhīvs

Shortcut TV

€ 6.00/mēn
Filmas un seriāli
Bērniem
Dokumentālas
TV tiešraides
Labākie TV kanāli
TV arhīvs
Izvēlēts: Shortcut Films + TV
9.99 Euro mēnesī

Informācija!

Nospiežot pogu "Mainīt" tu veiksi pāreju no   pret !
vēl būs Tev pieejams līdz abonēšanas termiņa beigām!
NB! Starpība netiek aprēķināta un kompensēta.Informācija!


Nospiežot pogu "Es atsakos" tu apturēsi pakalpojuma abonēšanu.

 vēl būs Tev pieejams līdz abonēšanas termiņa beigām!Informācija!

Nospiežot pogu "Mainīt" tu veiksi pāreju no   pret !
vēl būs Tev pieejams līdz abonēšanas termiņa beigām!
NB! Starpība netiek aprēķināta un kompensēta.